Converting S7-200 to S7-1200: SM0.0 SM0.1 and SM0.5 (Chuyển đổi S7-200 sang S7-1200)


In the conversion of a S7-200 program to a S7-1200, the SMs (e.g. SM0.0, SM0.1 and SM0.5) are not converted (stay just as symbolic name, without address). A quick workaround could be given for this case:

Chuyển đổi chương trình từ S7-200 sang S7-1200, SMs (ví dụ SM0.0, SM0.1 và SM0.5) không chuyển đổi được (chỉ giữ lại tên biểu tượng, không có địa chỉ). Một cách khắc phục nhanh có thể đưa ra cho trường hợp này:


In the device configuration, CPU properties, Topic System and clock memory, topic “System and clock memory” enable System memory bits and Clock Memory bits. Choose not used by S7-200 program memory bytes..

Trong cấu hình thiết bị, thuộc tính CPU, Topic System và clock memory xung nhịp, Mảng “System and clock memory”cho phép System memory bits and Clock Memory bits. Lựa chọn không sử dụng qua bộ nhớ bytes chương trình S7-200.


In the program, set addresses to not converted SM
S7-200 SM0.0 corresponds to S7-1200 variable defined as “Always 1 (high)”
S7-200 SM0.1 corresponds to S7-1200 variable defined as “Always 0 (low)”
S7-200 SM0.5 corresponds to S7-1200 variable defined as “1 Hz clock”

Trong chương trình, địa chỉ không được chuyển đổi qua SM,

S7-200 SM0.0 tương ứng biến trong S7-1200 được định nghĩa là “ luôn luôn ở mức 1 (mức cao)”.
S7-200 SM0.1 tương ứng biến trong S7-1200 được định nghĩa là “ luôn luôn ở mức 0 (mức thấp)”.
S7-200 SM0.5 tương ứng biến trong S7-1200 được định nghĩa là “ xung 1Hz”When you define in them "System memory bits" number 1 means that you have to work with MB1.

If you dont want this specific memory you can change e.g. MB100. Here is not accept DB's:

M1.0 = SM0.1
M1.1 = not assign to S7-200. Explanations: this signal is set to 1 for one scan after CPU logs a diagnostic event
M1.2 = SM0.0
M1.3 = not assign to S7-200. Explanations: this signal is set always in 0 state, like NC from contactors

The clock memory works the same way; for example if you chose MB20 and needs the clock memory like 2Hz, so M20.3 do that.
Period = 1 / Frequency, so 1/2 = 0,5s

Khi bạn định nghĩa "System memory bits" là 1 nghĩa là bạn làm việc với MB1.
Nếu bạn muốn bộ nhớ đặc biệt bạn có thể thay đổi, ví dụ MB100. Ở đây không chấp nhận DB’s:
M1.0=SM0.1
M1.1= không gán trong S7-200. Giải thích: tín hiệu đặt lên 1 cho 1 vòng quét sau khi CPU nhập sự kiện chẩn đoán.
M1.2=SM0.0
M1.3= không gán trong S7-200. GIải thích: tín hiệu thường đặt trạng thái 0 giống NC (normally close) từ tiếp điểm
clock memory làm việc giống như vậy, ví dụ nếu bạn chọn MB20 và cần xung clock 2Hz, để MB20.3 làm điều đó.
Chu kỳ = 1/tần số=1/2=0,5s.


SM0.0, SM0.1 and SM0.5 you need after the HW configuration just define the simble at ladder like the follow picture:

SM0.0, SM0.1, SM0.5 bạn cần cấu hình HW giống định nghĩa ladder trong hình sau:
nguồn: http://plcvietnam.com.vn


View more random threads same category: